فن‌ سانتریفوژ


فن سانتریفوژ یا فن گریز از مرکز به فنی گفته می‌شود که جریان گاز در آن به ‌وسیله نیروی گریز از مرکز جابجا شود. فن‌ سانتریفوژ یا گریز از مرکز هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می‌کنند. به عنوان یک قانون کلی این نوع فن در سیستم‌های کانال کشی شده با فشار بالا کاربرد دارد. هوای ورودی به موازات محور گردش پروانه وارد فن شده و با حرکت شعاعی به سمت پیرامون پروانه و نوک بالک‌ها حرکت می‌کند. همزمان با این حرکت، جریان هوا مقداری انرژی جنبشی دریافت می‌کند که افزایش فشار استاتیک را همزمان با آهسته شدن حرکت جریان هوا قبل از ورود به مسیر تخلیه را در پی دارد. فن‌های سانتریفوژ قابلیت عملکرد در مکان‌هایی که جریان هوا کثیف و دارای ناخالصی است یا دارای دمای بالا می‌باشند را دارند. اما مهمترین ویژگی این فنها توانایی آنها در غلبه بر افت فشار استاتیک بالا در سیستم‌های کانال کشی شده می‌باشد.


فن‌های سانتریفوژ یا فن‌های گریز از مرکز از قسمت‌های زیر تشکیل یافته‌اند:

  • حلزونی که پروانه داخل آن قرار می‌گیرد.
  • پروانه که قسمت اصلی هواکش می‌باشد و وظیفه به جریان‌انداختن هوا را به‌عهده دارد. پروانه فن‌های سانتریفوژ یا فن‌های گریز از مرکز عموماً به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند.
  • الکتروموتور که به عنوان نیروی محرک پروانه عمل‌می‌کند.
  • صفحه برشی صفحه‌ای که در قسمت دهانه خروجی هواکش قرارگرفته و از بازگشت هوای تخلیه‌شده به داخل حلزونی جلوگیری می‌کند.
  • قیفی که در قسمت دهانه ورودی هواکش قرار می‌گیرد و جهت افزایش بازدهی فن به‌کار می‌رود.
هواکش آسیا همسوعضویت در خبرنامه